Lion Fang

Raw Data

{
  "id": "lion-fang",
  "type": "Rock",
  "data": {
    "name": "Lion Fang"
  },
  "updatedAt": 1576038066217
}