Iron Axe

Raw Data

{
 "id": "iron-axe",
 "type": "Item",
 "data": {
  "name": "Iron Axe",
  "thumbnail": {
   "hash": "XEimcFhmQW7AzOwPRnDYZg",
   "size": 1462,
   "type": "image/png"
  },
  "ItemTag-CONTENTS-Item": {
   "axes__ItemTag-CONTENTS__iron-axe": true
  }
 },
 "updatedAt": 1677115838762
}